Saltar al contenido

Sobre nosaltres / About

— Mostra i trobada de comunitats locals al voltant de les noves expressions de la música experimental, electrònica, electroacústica, i totes les seves derivades pont aeri de la creativitat de Londres i de Barcelona. El nostre festival celebra el nucli essencial de la comunitat de música experimental, on el descobriment continu i la superació dels límits són a l’avantguarda de l’expressió artística.

— Local communities festival and gathering around the new expressions of experimental, electronic, electroacoustic music and all its derivatives, and a bridge between London and Barcelona’s creativity. Our festival celebrates the essential core of the experimental music community, where continuous discovery and pushing boundaries is at the forefront of artistic expression.

— Muestra y encuentro de comunidades locales alrededor de las nuevas expresiones de  la música experimental, electrónica, electroacústica, y todas sus derivadas puente aéreo de la creatividad de Londres y de Barcelona. Nuestro festival celebra el núcleo esencial de la comunidad de música experimental, donde el descubrimiento continuo y la superación de los límites están a la vanguardia de la expresión artística.

Sales / Venues

LONDON

IKLECTIK. 20 Carlisle Lane, Old Paradise Yard, London, SE1 7LG

BARCELONA

Fabra i Coats, Fàbrica de Creació. C/ de Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona

Sala Taro. C/ de Rossend Arús, 9, 08014 Barcelona

Ateneu L’Harmonia.  C/ de Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona

Sala Paral·lel 62. Av. del Paral·lel, 62, 08001 Barcelona

Organitzadors / Organizers

IKLECTIK is a live experimental, electronic and free improvisation music and arts venue in Lambeth, London. Opened in July 2014, the venue is located in the Old Paradise Yard creative community[1] on the northern border of Archbishop’s Park. Since its opening, the venue has hosted music performances, artist residencies, exhibitions, poetry readings, performance art, films screenings and book launches. Notable past live performers include John Butcher, Philip Jeck, Lolina, Thurston Moore, Pat Thomas, Eddie Prevost, Daniel Miller, Gareth Jones, Emmanuelle Waeckerlé, SolarX, Steve Davis and Mark Fell.

IKLECTIK és un espai de música i arts experimentals, electrònics i d’improvisació lliure en directe a Lambeth, Londres. Inaugurat el juliol de 2014, el local es troba a la comunitat creativa Old Paradise Yard[1] a la frontera nord del parc de l’Arquebisbe. Des de la seva obertura, el recinte ha acollit actuacions musicals, residències d’artistes, exposicions, lectures de poesia, performance art, projeccions de pel·lícules i presentació de llibres. Entre els intèrprets en directe destacats del passat hi ha John Butcher, Philip Jeck, Lolina, Thurston Moore, Pat Thomas, Eddie Prevost, Daniel Miller, Gareth Jones, Emmanuelle Waeckerlé, SolarX, Steve Davis i Mark Fell.

THE GOOD GOOD is a promoting, booking, communicationg and production platform for cultural projects and content, mainly music in connection with other artistic disciplines, such as performance, movement arts and speech or poetry, as well as cultural projects with values social and solidarity.
They have developed or are developing projects such as FiM Vila-seca, Sâlmon festival, Cycle Feedback, Action Cultura Viva, Creation and Museums, Art and Sant Andreu, No Callarem, Seismes, The Exploding Fest.
The base of the entity is in the city of Barcelona. Currently, they are a resident project at Fabra i Coats, Creation Factory.

THE GOOD GOOD som una plataforma que programa, promou, produeix i comunica projectes i continguts culturals, principalment de música en connexió amb altres disciplines artístiques, com ara la performance, les arts del moviment i la paraula o poesia, així com projectes culturals amb valors socials i solidaris.
Han desenvolupat o desenvolupen projectes com FiM Vila-seca, Sâlmon festival, Cicle Feedback, Acció Cultura Viva, Creació i Museus, Art i Sant Andreu, No Callarem, Seismes, The Exploding Fest.
La base de l’entitat es troba a la ciutat de Barcelona. Actualment, són projecte resident a Fabra i Coats, Fàbrica de Creació.

Empty 6 Pack és un segell de música amb seu a Barcelona enfocat principalment a la publicació de música en format cassette, la promoció d’artistes, la programació d’esdeveniments i la gestió de fires discogràfiques. Amb molta cura, ha desenvolupat un curiós catàleg propi. Sempre des de la filosofia de la cooperació, el seu objectiu és promoure la creativitat d’artistes independents amb propostes originals. <>, diuen. Reivindica les actituds contraculturals, rebels, informals i amb bon humor. Sobretot treballen amb gèneres com el rap, el pop, i l’electrònica.
Un dels pilars Empty 6 Pack és la presentació visual dels seus llançaments. Posen molta atenció a la qualitat gràfica de les edicions físiques, expandint l’experiència musical a allò que podem veure i tocar.
Forma part del festival Acció Cultura Viva i del Bone x Iklectik.

Empty 6 Pack ha editat als següents artistes: CLARAGUILAR, Kakkmaddafakka, Los Pintaos, PLOU PLIM, Ohanko, Aire, Ferida, Cecilio G. & Myto, Derya Yilidrim And Grup Şimşek, Payo Cafeina, Poor Tràmit, Vietnam Keed, Jon Connell…
Fan enviaments a tot l’univers cada dijous.


Empty 6 Pack is a music label based in Barcelona focused mainly on publishing music in cassette format, promoting artists, programming events and managing record fairs. With great care, he has developed a curious catalog of his own. Always from the philosophy of cooperation, its aim is to promote the creativity of independent artists with original proposals. <>, they say. It claims countercultural, rebellious, informal and good-humoured attitudes. They mostly work with genres like rap, pop, and electronica.
One of the mainstays of Empty 6 Pack is the visual presentation of its releases. They pay a lot of attention to the graphic quality of the physical editions, expanding the musical experience to what we can see and touch.
It is part of the Action Cultura Viva festival and Bone x Iklectik.

Empty 6 Pack released the following artists: CLARAGUILAR, Kakkmaddafakka, Los Pintaos, PLOU PLIM, Ohanko, Aire, Ferida, Cecilio G. & Myto, Derya Yilidrim And Grup Şimşek, Payo Cafeina, Poor Tràmit, Vietnam Keed, Jon Connell…
Shipping to the whole Universe every thursday.

Contacte

hola@thegoodgood.org
Fabra i Coats, FdC. C/ de Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona